Grietje Brommersma-Jalving
Opleider Beeldcoaching & Beeldcoach*
Deskundige Video Interactie Analyse Autisme

Beeldcoaching zet in beweging!

Beeldcoaching is een krachtige vorm van coaching omdat de overdracht via beeld erg snel gaat. Kenmerkend voor het gesprek zijn dialogen met de coach die prikkelend en uitdagend kunnen zijn en bedoeld om iemand verder te brengen.

Beeldcoaching is een concept waarbij het begrip ‘beeld’ in een breder kader is geplaatst dan uitsluitend de opnames van een werksituatie. Beeld gaat over filmopnames,  maar ook over mentale beelden, alles wat van invloed is op het professionele functioneren kan aan de orde komen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat Beeldcoaching succesvol is. SCO-Kohnstamm Instituut, Effectonderzoek naar Video Interactiebegeleiding R. Fukkink 2005. http://www.pedagogenplatform.nl/index.php/artikel-video-interactie-begeleiding

Beeldcoachingstraject

Een beeldcoachingstraject start met een intakegesprek, daarna volgen opnames in de onderwijssituatie en gesprekken n.a.v. de beelden. Het traject wordt afgerond met een evaluatiegesprek.

De Intake

Bij het intakegesprek staan de kennismaking en het bespreken van de veranderbehoefte centraal, de leer-/ontwikkelvraag wordt vastgesteld. Er worden concrete afspraken gemaakt m.b.t. het filmen.

De coach bespreekt de richtlijnen waaraan zij zich dient te houden. De richtlijnen staan beschreven in het gedragsconvenant. Een vertrouwensrelatie met de beeldcoach is van groot belang.

Het begeleidingstraject

Bij beeldcoaching wordt het beeldmateriaal op drie onderdelen geanalyseerd: interactie, klassenmanagement en didactiek. Er is met name aandacht voor de optimalisering van het pedagogisch klimaat in de groep. De professionalisering van de leraar staat centraal, uitgaande van de relatie, de competentiegevoelens en de autonomie van zowel de kinderen als de onderwijsgevende zelf.

De kernpunten hierbij zijn:

  • gerichtheid op en het versterken van geslaagde interacties en interventies
  • gerichtheid op de interactie in samenhang met het klassenmanagement en de didactiek
  • de mogelijkheden die er liggen om het contact tussen leraar en kind te analyseren en te diagnosticeren
  • samen alternatieven zoeken die haalbaar en direct uitvoerbaar zijn in de praktijk van de klassensituatie
  • de mogelijkheden van de onderwijsgevende en de situatie.

In de gesprekken staan voortgang en afstemming over de vervolgsessies centraal. Het gehele traject vindt plaats in de werkomgeving van de leraar. De begeleiding is afgerond wanneer de begeleidingsvraag is beantwoord en de beoogde ontwikkeling zichtbaar is op beeld.

De duur van een traject is mede afhankelijk van de leer-/ontwikkelvraag

Grietje Brommersma – Jalving
E: [email protected]
M: 06 – 11401232

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Aangesloten bij het Opleiders Collectief Beeldcoaching  en de LBBO en werkzaam op  SBO De Vogelhorst.