Grietje Brommersma-Jalving
Opleider Beeldcoaching & Beeldcoach*
Deskundige Video Interactie Analyse Autisme


Opleiding tot Beeldcoach
Beeldcoaching is een krachtige coachingsmethode die uitgaat van ontwikkelingsmogelijkheden.
Beeldcoaching brengt competenties in beeld en stuurt vanuit een positief perspectief op verandering in situaties die minder succesvol zijn. Vanuit de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie (Stevens) staat de professionalisering centraal.
Centraal staat de dialoog over het beeld. Die zorgt altijd voor beweging.

Werken met beeld
Beeldcoaching is een methode
die je niet zomaar kunt toepassen. Het vergt filmische
sensitiviteit, analytisch vermogen, ethiek en een open houding.
Het vergt veel training van vaardigheden, visieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Beeld biedt de professional een visueel verslag van zijn/haar werk. Het kan een doorbraak betekenen in het verwerven van inzicht waardoor nieuwe beslissingen kunnen worden genomen en verandering in gang wordt gezet. Beeld maakt meer duidelijk dan taal.

Het begint met goed kijken.
Opnames moeten zo zijn dat ze recht doen aan de professional. Ze moeten integer zijn gemaakt en de situatie gedifferentieerd weergeven. De rijkdom van beeldmateriaal wordt echter pas in volle omvang duidelijk als er analyses per seconde worden gemaakt: de zogenaamde microanalyse.

Coaches die de methode toepassen, koppelen dit aan allerlei andere kennisgebieden: kernreflectie, oplossingsgericht werken, handelingsgericht werken, leerlingenzorg, groepsprocessen, instructiemodellen, activerende didactiek, vernieuwing etc. Steeds zijn ze op zoek naar de persoonlijke kwaliteiten, moed, uitdaging en kracht van de ander. Door middel van beeld kun je nadenken over je
handelen, je motieven en wat je tot stand wilt brengen.

Studiebelasting
De opleiding Beeldcoaching bestaat uit drie delen.
Niveau 1 : Filmen en micro-analyse
Niveau 2: Coaching
Niveau 3 : Activerend coachen & divergent denken

Niveau 1
In 6 dagdelen wordt op actieve wijze kennisgemaakt met de methodiek Beeldcoaching.
Er wordt theorie overgedragen; ethische grenzen van videogebruik, de effecten op de leraar, interpretatiekader voor beelden, logica van communicatie op groeps- en op individueel niveau, selecteren van videomaterialen en het maken van een microanalyse. Videobeelden uit de praktijk worden ingebracht tijdens de studiebijeenkomsten.

Na afloop:
ken je de ethische grenzen van beeldgebruik
kun je een geschikte opname maken
weet je de effecten ervan op de ander
heb je een interpretatiekader voor de beelden
ken je de logica van communicatie op groepsniveau
ken je de communicatiecyclus op individueel niveau
kun je micro–analyses maken
kun je videomateriaal selecteren van sterk naar zwak

Niveau 2
Niveau 2 is toegankelijk voor diegenen die niveau 1 hebben afgerond.
In 9 dagdelen vindt de verdieping plaats van niveau 1. Er wordt gewerkt in subgroepen van maximaal 5 personen. De nadruk ligt op feedbackgesprekken met collega’s. Er worden meerdere opnames gemaakt rondom een leervraag/ontwikkelvraag. Beelden van opnames in een groep of in één-op-één contact en opnames van begeleidingsgesprekken worden ingebracht in de training. De coach verlegt zijn of haar grenzen en van diegene die begeleid wordt m.b.v. beelden, leert gericht coachen en reflecteert op eigen coachgedrag. Er wordt literatuur bestudeerd en er worden schriftelijke zelfevaluaties gemaakt. Op video moet worden aangetoond dat minimaal 2 professionals (bijv. leraren of medewerkers in de zorg) of systemen succesvol zijn begeleid. Tijdens de laatste sessie wordt een presentatie gegeven aan een externe beoordelaar.

Niveau 3
Deze fase is een individueel leerproces.
Je leert dat je eigen gedrag een variabele vormt in veranderingsprocessen van de ander. Wat doe je precies, wat zeg je, hoe vraag je door, welke indruk maak je? Maak je de ander actief of neemt je teveel over? Je leert kritisch reflecteren op je eigen interventies. Je leert de effecten van je persoonlijke stijl kennen en werkt zelfstandig met de methode. Je leert te implementeren als het gaat om beeldgebruik, en zet hiermee verandering bij anderen in gang. Als eindwerkstuk presenteer je, met behulp van beeld, je werk als beeldcoach. Je comprimeert beeldmateriaal tot een werkzaam geheel. Je toont veranderingsprocessen en reflecteert op je eigen aandeel daarin.
Dit onderdeel van de Opleiding Beeldcoaching is toegankelijk wanneer niveau 1 en 2 zijn doorlopen of voor diegenen die elders opleidingen SVIB[1]/ VIB-S/ SVIB hebben gevolgd.

Werkwijze:
Van te voren worden de leerdoelen bepaald. Wat zijn je krachten en wat zijn de valkuilen in contact met de ander? Je schaaft aan je eigen vaardigheden en bent in staat per gecoachte de gewenste situatie te creëren.
Je brengt videomateriaal mee van professionals met wie je werkt en kijkt daarbij kritisch naar je begeleidingsgesprekken. Je werkt zodanig aan je persoonlijke stijl tot je meer activeert dan compenseert, oplossingsgericht werkt en op een zodanig concreet niveau werkt dat de gecoachte ermee uit de voeten kan.

Na afloop:
kun je een sterkte/zwakteanalyse maken van je eigen begeleidersvaardigheden
kun je een micro-analyse maken van je eigen gedrag in een coachingsgesprek
werk je authentiek, respectvol
kun je zelfstandig begeleidingstrajecten opzetten
werk je concreet en oplossingsgericht
activeer je meer dan je compenseert
kun je een traject terugbrengen tot de kern
kun je presenteren met behulp van beeld

De opleiding vraagt doorgaans anderhalf tot twee jaar om alle niveaus te doorlopen. Het opleidingsniveau hangt sterk samen met het startniveau, de algemene oriëntatie op het werkveld en het tempo waarin trajecten kunnen worden ingepland en uitgevoerd.

De opleiding is maatwerk en wordt aangepast aan het niveau van de
deelnemer. De opleidingsduur kan worden bekort.
Certificering volgt nadat een kwaliteitsniveau is bereikt dat overeenkomt met de door het Collectief Beeldcoaching bepaalde eindtermen.

De opleiding staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). Het is een opleiding die wordt erkend door het

Opleiderscollectief Beeldcoaching

Opleider: Grietje Brommersma – Jalving*
[email protected]

Locatie: SBO De Vogelhorst  Ds.E.Fransenlaan 1   3772 TX Barneveld

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Aangesloten bij het Opleiders Collectief Beeldcoaching  en de LBBO en werkzaam op  SBO De Vogelhorst.     

                                                                                 

[1]SVIB = school video interactie begeleiding