Dyslexie

Veel van onze leerlingen hebben te maken met leesproblemen. Soms is er zelfs sprake van dyslexie. Er zijn twee speciale boekjes voor ouders beschikbaar waarin u meer kunt lezen over dyslexie. Alle ouders van nieuwe leerlingen ontvangen deze boekjes. U kunt ze ook terugvinden en nalezen op onze website.

Misschien heeft u het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft. In het hier onderstaande stappenplan kunt u lezen hoe onze school daarmee omgaat.

Heeft u het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft? Geeft u dat dan door aan de leerkracht. Uw kind doet ondertussen in de klas mee aan het leesonderwijs en wordt door de leerkracht begeleid, getoetst en geobserveerd. In de eerste periode van het leesonderwijs op onze school streven we ernaar om de leesvaardigheid van uw kind zo goed mogelijk in kaart te brengen. Hebben wij zelf het vermoeden dat er sprake is van dyslexie? Dan bespreken we dat natuurlijk met u.

Uw kind doet in de klas mee aan de verschillende leestoetsen. Uit deze toetsen kan blijken dat er sprake is van een leesachterstand. Voor deze leesachterstand kunnen verschillende redenen zijn waaronder bijvoorbeeld dyslexie. Niet elk kind met een leesachterstand en leesmoeilijkheden heeft ook dyslexie. Het is daarom noodzakelijk dat de leesontwikkeling goed wordt gevolgd.

Gaat uw kind ondanks het leesonderwijs niet vooruit met lezen? Wij geven dan extra ondersteuning en instructie in de klas. Ook kan u gevraagd worden om thuis extra te oefenen.

Uw kind wordt opnieuw getoetst. Wanneer er ondanks de extra begeleiding in de klas geen vooruitgang is, krijgt uw kind extra leesondersteuning buiten de klas.

Is er ondanks alle extra hulp geen of bijna geen vooruitgang zichtbaar?

Dan wordt gekeken of uw kind in aanmerking komt voor een onderzoek dyslexie. Om in aanmerkingen te komen voor een onderzoek moet aan een aantal normen worden voldaan. De aanvraag gaat altijd in overleg met u en met de intern begeleiders en orthopedagogen/psychologen binnen de school. Een onderzoek naar dyslexie vraagt om een periode van 6 maanden intensieve leesbegeleiding. Dit zowel op school als ook thuis. Zonder deze intensieve begeleiding kan er geen dyslexie worden vastgesteld. Soms was er op de vorige school al sprake van een vermoeden van dyslexie. Het kan zijn dat er toen al een traject van intensieve begeleiding was opgestart. Wij proberen dan zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze begeleiding. Als uit het onderzoek blijkt dat het kind dyslexie heeft, wordt een dyslexieverklaring afgegeven.

Heeft uw kind een dyslexieverklaring? We blijven dan natuurlijk veel oefenen met lezen, op school en thuis, en kunnen verschillende aanpassingen doen in het lesprogramma. Ook wordt er bij de afname van toetsen rekening gehouden met de leesstoornis van uw kind.

Gaat uw kind naar het vervolgonderwijs? De dyslexieverklaring gaat dan mee in het onderwijskundig rapport. Veel scholen voor voortgezet onderwijs bieden aanpassingen voor kinderen met dyslexie. Wilt u meer weten over de begeleiding in het voortgezet onderwijs? Neemt u dan contact op met de betreffende school.

Sommige zorgverzekeraars bieden vergoedingen voor behandeling door dyslexiespecialisten. Onze school kan u begeleiding bieden in het onderzoeken welke extra mogelijkheden er voor uw kind zijn.

Heeft u vragen over bovenstaande stappen? Neemt u dan gerust contact met ons op.