Visie en missie

De Vogelhorst erkent ieders eigenheid en laat een ieder daarin maximaal groeien met toewijding en deskundigheid, waarbij een ieder handelt op basis van verantwoordelijkheid en zinvolheid.

De Vogelhorst is een “ongewoon” goede school

VISIE: ZINVOL, EIGENHEID EN TOEGEWIJD

ZINVOL

De Vogelhorst ziet het zinvol invullen van het onderwijsaanbod aan onze unieke groep kinderen, als een grote uitdaging. Waarbij met de deskundigheid van ieder teamlid wordt gewerkt aan de groei van de leerling. Er wordt aangesloten bij de behoeften van de leerling. Ieder teamlid heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan zowel de groei van de leerling als de groei van de organisatie. Samen met de ouders en de leerling zelf zijn we medeverantwoordelijk voor de leerprocessen en de groei van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

EIGENHEID

De Vogelhorst is een school waar iedere leerling, ouder en teamlid wordt erkend in zijn of haar eigenheid. Vanuit de Christelijke identiteit van de school wordt er respectvol omgegaan met elkaar en wordt de levensovertuiging uit de Bijbel meegegeven aan de leerlingen. Er is oog voor de verschillen tussen mensen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Middels deze waarden wordt het pedagogisch klimaat gecreëerd, waarin de leerling zich veilig voelt om zichzelf te zijn als uniek persoon en van daaruit te groeien.

TOEGEWIJD

In de Vogelhorst staat de leerling centraal. Met toewijding en liefde zal ieder teamlid zich inzetten voor iedere leerling. Deze toewijding wordt omgezet in oprechte aandacht voor de leerling als totaal mens. Waarbij er deskundig aangesloten wordt bij het kind met een passend aanbod.

ONGEWOON GOED!

De Vogelhorst staat open voor alle partijen binnen en buiten de school, zoals collega’s, ouders, gemeenten, samenwerkingsverbanden, zorginstellingen en scholen. De Vogelhorst anticipeert flexibel op de ontwikkelingen binnen het onderwijs met deskundigheid en toewijding, zodat De Vogelhorst met haar eigenheid, zinvol is voor de ontwikkeling van ieder kind zowel binnen als buiten de school.